През 2015 фирма „МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ – КН” ООД кандидатства с проект по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, Процедура на предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в малки и средни предприятия” .
Наименование на проектното предложение: Повишаване на производствения капацитет и обема на поръчките за износ на „МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ – КН” ООД с референтен номер: BG16RFOP002-2.001-1119 и продължителност 18 месеца. Проектното предложение в одобрено и е сключен договор с номер BG16RFOP002-2.001-1119-С01
Общата стойност на проекта е 195583.00 лв., като размера на безвъзмездна финансова помощ е 136908.10лв., което представлява 70% от общите допустими разходи по проекта.
Основната цел на проекта е повишаване и подобряване на производителността и конкурентоспособността и увеличаване на износа на „МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ – КН” ООД . Проектът има и следните специфични цели:

  • Завършване на цялостния производствен цикъл;
  • Повишаване на производствения капацитет чрез повечена брой поръчки;
  • Увеличаване на възможностите за експорт;
  • Увеличаване на конкурентоспособността не само в България, но и в чужбина;
  • Привличане на нови клиенти;
  • Разкриване на нови работни места;
  • Повишаване на производителността на труда;